Hírlevél feliratkozás szabályzat

1 Hírlevél Szabályzat Az antinetpresszans.hu (továbbiakban: „Adatkezelő”), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja az https://www.antinetpresszans.hu honlap látogatóit, (továbbiakban: „Látogató”), hogy részükre, amennyiben ehhez kifejezett hozzájárulásukat adják rendszeres időközönként hírlevelet küld, amelyben tájékoztatja a látogatókat az antinetpresszans.hu-n történő megjelenésekről.

A Látogató https://www.antinetpresszans.hu honlapon található – „feliratkozom a hírlevélre” mező  nevének, valamint e-mail címének a megadásával kifejezetten hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Hírlevél Szabályzat rendelkezései szerint kerüljön sor. (A jelen szabályzatban fel nem sorolt, az oldal működésével és az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos egyéb adatkezelésekről, adattovábbításról az Adatvédelmi szabályzat, valamint a Cookie szabályzat rendelkezik.)

 1. Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei: Urszinyi Fehér Csaba székhely:2030 Érd, Kastély utca 19. e-mail cím: [email protected] URL: https://www.antinetpresszans.hu telefonszám: +36/70 625 0104 Adatkezelő tárhely-szolgáltatójára vonatkozó adatok:
 • Név:EZIT Kft.
 • Székhely:H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.
 • Általános ügyfélszolgálat:[email protected]

Értelmező rendelkezések Az Adatvédelmi Szabályzatban használt fogalmakat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Info törvény”) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. (Reklám tartalmú megkeresésekkel (hírlevél) összefüggésben nem kertül sor adattovábbításra harmadik személyek részére;) nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges; adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik; adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

3 D. Az adatkezelés elve Adatkezelő az általa rögzített személyes adatokat bizalmasan, mindig a hatályos jogszabályok – különös tekintettel az Info törvény- rendelkezéseinek, az adatvédelemmel összefüggő európai uniós rendelkezéseknek, irányelveknek megfelelően, jelen Hírlevél Szabályzatban foglaltak szerint kezeli.

 1. Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés a Látogató önkéntes hozzájárulásán alapul. A Látogató hozzájárulását a https://www.antinetpresszans.hu honlapon „feliratkozom a hírlevélre” mező kitöltésével és nevének, valamint e-mail címének a megadásával, valamint ezen adatok jóváhagyásával adja meg. Az adatok megadásával és a „feliratkozom a hírlevélre” mező kitöltésével és jóváhagyásával a Látogató elfogadja a jelen hírlevél szabályzat rendelkezéseit.
 2. Kezelt adatok köre Az hírlevélre való feliratkozás során kezelt adatok: I. Keresztnév II. Vezetéknév III. E-mail cím
 3. Az adatkezelés célja Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a hírlevélre feliratkozó személyeket új megjelenéseiről, akcióiról tájékoztassa az általa forgalmazott termékekről, újdonságokról, kedvezményekről, szakmai hírekről. A személyes adatokat Adatkezelő kizárólag jelen pontban rögzített célok elérése érdekében használja fel. Adatkezelő a birtokába került adatokat közvetlenül a Látogatóktól, önkéntes hozzájárulás alapján gyűjti és mindig a hatályos törvényekkel összhangban kezeli.
 4. Az adatkezelés időtartama A Látogató által megadott adatokat az Adatkezelő hírlevél küldéséhez való hozzájárulás visszavonásáig tárolja. A látogató a hírlevélről bármikor leiratkozhat. A leiratkozás után az Adatkezelő a kezelt adatokat haladéktalanul törli a nyilvántartásából. 4 Ügyfélszolgálat Adatkezelő az ügyfélszolgálatára küldött megkereséseket, kéréseket, panaszokat, észrevételeket, a beérkezéstől számított 6 hónapig tárolja, ezen határidő lejárta után törli.
 5. Az adatok törlése, módosítása, zárolása, tiltakozás az adatkezelés ellen A hírlevélre történő feliratkozás során elküldött adatokban bekövetkezett változást és a változás átvezetését a Látogató az Adatkezelő ügyfélszolgálati e-mail címére eljutatott elektronikus levéllel kérheti. A hírlevél küldéséhez adott hozzájárulás visszavonása („leiratkozás hírlevélről”) ügyfélszolgálati e-mail címére küldött elektronikus üzenettel vonható vissza. A kezelt adatok az érintett kérelme nélkül is törlésre kerülnek az alábbi esetekben:
 6. az adatkezelés jogellenes.
 7. az adatkezelés célja megszűnt.

III. az adatok kezelésének jogszabályban meghatározott határideje lejárt.

 1. az adatok törlését a bíróság, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 2. az adatkezelés hiányos, vagy téves és a fennálló állapot jogszerűen nem megszüntethető.

A kezelt adatok zárolásra kerülnek az alábbi esetekben:

 1. A Látogató ezt kéri.
 2. Adatkezelő számára rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Látogató jogos érdekeit.
 • Adatkezelő a zárolt adatokat kizárólag addig az időpontig kezeli, ameddig fennáll az adatkezelési cél, mely az adat törlését kizárja.

A Látogató a személyes adatainak kezelése ellen az alábbi estekben tiltakozhat Adatkezelő ügyfélszolgálati e-mail címére küldött elektronikus üzenettel:

 1. ha az adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges ide nem értve a kötelező adatkezelés esetét.
 2. Az adat felhasználása, közvélemény kutatás, tudományos kutatás céljára történik.
 • A törvényben meghatározott egyéb esetben.

5 Amennyiben Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, úgy az adatkezelést, beleértve a további adatfelvételt megszünteti és az adatokat zárolja.

 1. Adattovábbítás A hírlevélre történő feliratkozás során, az érintett által megadott személyes adatok az Adatkezelő munkavállalóin (továbbiakban: Munkavállaló) kívül más harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra. Az Adatkezelő részéről a hírlevél szolgáltatás nyújtása során közreműködő Munkavállaló nem jogosult a tudomására jutott személyes adatokat harmadik személy részére továbbítani. Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a hírlevél szolgáltatás teljesítése céljából továbbíthatja. Látogató a hírlevél szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adattovábbításhoz jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul.
 2. Tájékoztatási kötelezettség A Látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni Adatkezelőtől a regisztrációval és a hírlevéllel összefüggésben kezelt, rá vonatkozó adatokról az [email protected] email címen, valamint a +36/70 625 0104-as ügyfélszolgálati telefonszámon. Adatkezelő a Látogató kérésére felvilágosítást ad a Látogatóra vonatkozó, a hírlevél szolgáltatással összefüggésben általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást. (Tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetve iratok rendelkezésre bocsátása végett bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik Adatkezelőt tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, valamint iratok rendelkezésre bocsátása végett. Adatkezelő a megkereső szerv részére, – amennyiben az adatok körét és a pontos célt megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.)
 3. Adatbiztonság Adatkezelő az általa végzett adatkezelés során az adatkezelési műveleteket oly módon hajtja végre, hogy biztosítsa az érintett magánszférájának védelmét. Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, illetve megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, melyek szükségesek az Info törvény és az egyéb adat és titokvédelmi szabályok érvénye juttatásához. Adatkezelő az adatbiztonság védelme érdekében gondoskodik az adatkezelésben érintett munkatársainak felkészítéséről. Adatkezelő az informatikai védelemmel összefüggésben az alábbiakról gondoskodik:

6 I. Szoftver és hardver eszközök védelme, jogosulatlan hozzáférés elleni védelem. II. Adatállományok integritásának megőrzése, az adatállományok sértetlenségének, bizalmasságának és rendelkezésre állásának biztosítása.

 1. Adatállományok vírusok elleni védelme.
 2. Adatállományok, valamint a hordozó eszközök fizikai védelme. A Látogató által az Adatkezelő részére megadott e-mail címről érkezett megkeresést Adatkezelő a Látogatótól érkezett megkeresésnek tekinti. Egyéb e-mail címről érkezett megkeresés esetében, a Látogató akkor nyújthat be megkeresést, ha – az Adatkezelő által vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta látogatói minőségét. Amennyiben az Adatkezelő adatkezelése nem a Látogató hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, a Látogató kérheti a rá vonatkozó, valamely látogató által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.
 3. A jogérvényesítés lehetőségei A személyes adatokkal összefüggő jogainak megsértése esetén a Látogató, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai és előírásai alapján, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (elnök: Péterfalvi Attila András, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat, illetve egyéb igényeit az illetékes polgári bíróság előtt érvényesítheti a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 4. Jelen tájékoztató időbeli hatálya Jelen tájékoztató 2017 November 15. napjától hatályos. Az antinetpresszans.hu fenntartja magának a hírlevél tájékoztató módosításának jogát. (A tájékoztató módosítását Adatkezelő a honlapján teszi közzé, az esetleges módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.)

Budapest, 2017 November 15, Antinetpresszans.hu